7
Jun
2017
0

Michiyo Tsugawa

DUAL PILGRIM

Name: Michiyo Tsugawa

Nationality: JAPANDual pilgrim logo

WAY OF ST. JAMES

Date: Oct 24, 2016

Route: Tui to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Jun 1, 2017

Route: Takijiri-oji to Kumano Hongu Taisha

7
Jun
2017
0

Chikara Tsugawa

DUAL PILGRIM

Name: Chikara Tsugawa

Nationality: JAPANDual pilgrim logo

WAY OF ST. JAMES

Date: Oct 25, 2016

Route: Tui to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Jun 2, 2017

Route: Takijiri-oji to Kumano Hongu Taisha

7
Jun
2017
0

Naomi Ebara

DUAL PILGRIM

Name: Naomi Ebara

Nationality: JAPANDual pilgrim logo

WAY OF ST. JAMES

Date: Oct 20, 2016

Route: Sarria to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Jun 2, 2017

Route: Takijiri-oji to Kumano Hongu Taisha

7
Jun
2017
0

Tomoyuki Nakazawa

DUAL PILGRIM

Name: Tomoyuki Nakazawa

Nationality: JAPANDual pilgrim logo

WAY OF ST. JAMES

Date: Oct 25, 2016

Route: Tui to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Jun 2, 2017

Route: Takijiri-oji to Kumano Hongu Taisha

7
Jun
2017
0

Izumi Hanzawa

DUAL PILGRIM

Name: Izumi Hanzawa

Nationality: JAPANDual pilgrim logo

WAY OF ST. JAMES

Date: Oct 24, 2016

Route: Tui to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Jun 1, 2017

Route: Takijiri-oji to Kumano Hongu Taisha

7
Jun
2017
0

Toshikazu Hanzawa

DUAL PILGRIM

Name: Toshikazu Hanzawa

Nationality: JAPANDual pilgrim logo

WAY OF ST. JAMES

Date: Oct 25, 2016

Route: Tui to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Jun 1, 2017

Route: Takijiri-oji to Kumano Hongu Taisha

7
Jun
2017
0

Kiyoji Yamazaki

DUAL PILGRIM

Name: Kiyoji Yamazaki

Nationality: JAPANDual pilgrim logo

WAY OF ST. JAMES

Date: May 24, 2016

Route: Tui to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Jun 1, 2017

Route: Takijiri-oji to Kumano Hongu Taisha

7
Jun
2017
0

DAISUKE KINOSHITA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DUAL PILGRIM

Name: Daisuke Kinoshita

Nationality: JapanDual pilgrim logo

WAY OF ST. JAMES

Date: May 28, 2017

Route: Saint Jean Pied de Port to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: April 14, 2017

Route: Kumano Hongu Taisha – Takijiri-Oji

31
May
2017
0

Pauline Reed

DUAL PILGRIM

Name: Pauline Reed

Nationality: Australia

WAY OF ST. JAMESDual pilgrim logo

Date: May 28, 2016

Route: Sarria to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: May 31, 2017

Route: Takijiri-oji to Kumano Hongu Taisha