7
Nov
2019
0

Alina Igorevna Lukinskaia & Maksim Seziogin

DUAL PILGRIM

Name: Alina Igorevna Lukinskaia & Maksim SezioginDual pilgrim logo

Nationality: Russia & Lithuania

WAY OF ST. JAMES

Date: Aug 14, 2018

Route: Porto to Santiego de Compostela

KUMANO KODO

Date: Nov 4, 2019

Route: Takijiri-oji to Kumano Hongu Taisha