2
Jul
2019
0

Atsuko Nishizawa & Isao Nishizawa

DUAL PILGRIM

Name: Atsuko Nishizawa & Isao NishizawaDual pilgrim logo

Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: Jul 3, 2015

Route: Ferrol to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Jun 1, 2019

Route: Kumano Nachi Taisha to Kumano Hongu Taisha