7
Aug
2020
0

Yukiko Ohori

DUAL PILGRIM

Name: Yukiko OhoriDual pilgrim logo

Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: Jun 24 2019

Route: Tui to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Jul 22 2020

Route: Hosshinmon-oji to Kumano Hongu Taisha, plus a visit to Kumano Hayatama Taisha and Kumano Nachi Taisha

7
Aug
2020
0

Shimizu Kimiko

DUAL PILGRIM

Name: Shimizu KimikoDual pilgrim logo

Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: Oct 25 2017

Route: Sarria to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Jun 24 2020

Route: Kumano Hongu Taisha to Kumano Nachi Taisha

22
Jul
2020
0

Anna Sorribes Ortí

DUAL PILGRIM

Name: Anna Sorribes OrtíDual pilgrim logo

Nationality: Spain

WAY OF ST. JAMES

Date: Jul 21 2020

Route: Porto to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date:  Aug 22 2019

Route: Kumano Nachi Taisha to Kumano Hongu Taisha

15
Jul
2020
0

Shimomura Hayaki & Takasu Masatoshi

DUAL PILGRIM

Name: Shimomura Hayaki & Takasu MasatoshiDual pilgrim logo

Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: May 18 2019

Route: Santiago de Compostela to Burgos

KUMANO KODO

Date:  Jul 3 2020

Route: Hosshinmon-oji to Kumano Hongu Taisha, plus a visit to Kumano Hayatama Taisha and Kumano Nachi Taisha