9
Nov
2015
0

Ryoji Tsuboi & Akiyo Tsuboi

Dual pilgrim logoDUAL PILGRIM

Name: Ryoji Tsuboi & Akiyo Tsuboi
Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: Jun 19, 2015
Route: Tomar to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Oct 4, 2015

Route: Takijiri-oji to Kumano Hongu Taisha