28
Jun
2019
0

Nahoko Yoshida

DUAL PILGRIM

Name: Nahoko YoshidaDual pilgrim logo

Nationality: Japan

WAY OF ST. JAMES

Date: Jun 27, 2019

Route: Tui to Santiago de Compostela

KUMANO KODO

Date: Jun 1, 2019

Route: Hosshinmon-oji to Kumano Nachi Taisha